******* به منظور رعایت نکات بهداشتی و جلوگیری از شیوع بیماری امکان پرداخت در محل تا اطلاع ثانوی مقدور نمیباشد ****
**********        ویژه شهر تهران           *********